Blogg

Här i bloggen kommer vi naturligtvis att skriva mycket om barns rätt, men även allmänt om juridik. 

Sida 2

RSS

Duktig advokat viktigast vid vårdnadstvist

19 Feb 2020

Är du en förälder som har bestämt dig för att ansöka om ensam vårdnad om ditt barn? Det har varit lite olika turer när det kommer till att få ensam vårdnad om barn. Till en början (under 1980-talet) gjordes lagen om när det kommer till barns vårdnad, till att domstolarna skulle främja en gemensam vårdnad mellan mamman och pappan. Efter det blev det svårare för de föräldrar som ville ansöka om ensam vårdnad. Sedan gjordes lagen om, under 00-talet, när man såg att i de fall som ena föräldern blev utsatt för våld, skulle de inte ha gemensam vårdnad om det "förelåg risk för samarbetssvårigheter".

Det är viktigt att begära ensam vårdnad om barn som riskerar att fara illa, om den andra föräldern utsätter barnet för våld, övergrepp eller en psykisk misshandel som kan göra att barnet far illa. Man bör inte begära ensam vårdnad om ett barn, om det är så att man inte kan komma överens om små saker, som när barnet ska ha semester, vilka barnet ska umgås med, eller om barnens kläder. Det finns tyvärr inte resurser hos en domstol att kunna avgöra om sådana saker.

Socialtjänsten har "samarbetssamtal"

Om det inte är så att den andra föräldern förgriper sig på barnet, eller utsätter det för våld, så finns det "samarbetssamtal" hos socialtjänsten i den kommun där man bor. I sådana fall kan man träffas där och försöka komma överens om hur man kan göra kring ett barn för att skona det från föräldrarnas gräl. Men detta ska inte ske om den ena föräldern utsätter den andra föräldern för våld eller övergrepp. I sådana fall kan den förälder som blivit utsatt, hotas av den våldsamma föräldern. Det är som lagen säger, att det inte går att "samarbeta" med en person som utsätter den andra föräldern för våld, hot om våld eller som utsätter barnet för övergrepp eller våld.

Person som utövar våld är per definition våldsam

Ofta hänger dessa saker ihop; den som utöver våld mot en förälder, utövar samma slags våld även mot ett barn. Den som tror att det våld som en person utsätter den andra föräldern för, inte skulle utsätta barnet för våld, är antingen blind eller mindre intelligent. Finns det en människa som anser sig ha rätt att utöva våld mot en annan människa, utsätter ju den personen förstås barnet för samma slags våld. Att inte tro det är absurt. Av den anledningen bör den person som utsätts för våld, alltid ansöka om ensam vårdnad över ett barn och på så sätt skydda barnet från våldet. Och den som ansöker om ensam vårdnad bör anlita bästa tänkbara advokat. Den advokaten kan innebära skillnad mellan att lyckas få ensam vårdnad, eller misslyckas med det. Och det vill ju ingen. Läs mer här om hur du kan anlita en advokat i Uppsala för detta: https://www.advokatuppsala.biz.

Ska du ansöka om ensam vårdnad om ditt barn?

19 Nov 2019

Ska du ansöka om enskild vårdnad? Att ansöka om enskild vårdnad kan innebära en lång process innan man är färdig med den juridiska delen av vårdnaden kring ett barn. Egentligen vill lagen att man samarbetar med den andra föräldern till sitt barn. Det är endast om man kan bevisa samarbetssvårigheter som man kan beviljas enskild vårdnad om sitt barn. Här reder vi ut begreppen kring enskild vårdnad om ett barn.

Med samarbetssvårigheter tänker sig nog lagstiftarna att det handlar om till exempel; om det har funnits våld med i bilden. Har den ena föräldern misshandlat den andra, blir det väldigt svårt att samarbeta rking barnet. Om den ena föräldern är rädd för den andra, kan det bli väldigt, väldigt svårt att kunna prata med varandra om alla frågor som rör barnet. I sådana fall kan den ena föräldern beviljas enskild vårdnad om barnet.

Misshandel och övergrepp

Har barnet varit utsatt för misshandel och övergrepp tycker de flesta domstolar att det inte är särskilt lämpligt att föräldern som har misshandlat eller förgripit sig på barnet fortsätter att ha vårdnaden om det barnet. Då brukar domstolarna anse att den andra föräldern ska ha vårdnaden om barnet. Men, även om vårdnaden går till den ena föräldern, brukar samtliga domstolar anse att ett barn ska eller bör umgås med den andra föräldern. Detta kan vara problematiskt, särskilt om misshandeln eller övergreppen fortsätter mot barnet. Vad gör man då?

Psykisk sjukdom

Om den ena föräldern har en psykisk sjukdom, som kan vara utåtagerande och farligt för barnet, bör den föräldern inte ensam ha vårdnaden om barnet. Finns det risk för att barnet far illa, bör vårdnaden gå till den andra föräldern. Här menas inte allmän psykisk ohälsa, även om föräldern är deprimerad, är det ju inte bra för barnet, utan här menas farlig psykisk sjukdom som kan försätta barnet i fara. En förälder kan även ha någon slags psykiskt handikapp – downs syndrom, eller sakna insikt i vad som är lämpligt för ett barn, och kanske utsätter barnet för fara. Då bör den föräldern inte ha vårdnaden om barnet.

Drogproblem

På samma sätt är det om den ena föräldern använder droger och utsätter barnet för en farlig miljö med drogproblem, så bör den andra föräldern ha vårdnaden om barnet. Då bör och ska den andra föräldern ansöka om enskild vårdnad om barnet så att barnet kan växa upp under trygga förhållanden. Men det förutsätts ändå att barnet ska umgås med den andra föräldern.

Tänk på detta vid utredning om barn!

9 Oct 2019

Det finns ett bra uttryck som lyder: "om vi bygger starka barn, behöver vi inte laga så många trasiga vuxna". Det uttrycket behöver vägleda alla som har med barn att göra i sitt yrke. Det är ju i skol- och dagismiljö som många har med barn att göra i sitt yrke som skolfröken eller daggispersonal. Men det är även barnpsykologer och i socialtjänsten som man stöter på barn i sitt yrke.

De som arbetar med barn, som barnpsykologer, eller som utredare av förhållanden som rör barn, bör mer än någon annan tänka på att barn behöver goda vuxna kring sig för att överhuvudtaget bli något-så-när hela och väl funktionella vuxna. Arbetar man till exempel inom socialtjänsten och det inkommer fall som rör barn, bör man som socialarbetare och som vuxen alltid ta barnets parti och göra allt som man har makt att göra; skydda barnet.

Socialtjänsten tappar bort barnperspektivet

Många tror att socialtjänsten arbetar just så, men under de senaste 30, 40 åren har vi sett en åsiktsförskjutning när det kommer till vad barn behöver och ska utstå. Istället för att tillgodose det som är bäst för barnet, har fokus kommit att hamna på vad som är bäst för barnens föräldrar. Istället för att försöka få en så allsidig bild om omständigheterna kring ett barn, bryr sig socialtjänsten alldeles för mycket om föräldrarnas omständigheter.

Anmälningar som rör barn, tenderar att försvinna, utan att någon alls tar reda på hur barnen har det, eller hur de mår. Även när det kommer till att ta reda på hur socialtjänstens beslut får för konsekvenser för barnen, tappas bort. Det är till och med så, alldeles för ofta, att socialtjänsten fattar beslut om barn, utan att träffa dem, överhuvudtaget.

Detta är helt obegripligt: – hur en myndighet kan fatta beslut som direkt rör barn, utan att ens träffa barnet, eller ta reda på hur barnet har det, vad barnet vill, vad barnet säger eller hur barnet mår! Inte så konstigt då, om beslutet som rör barnet självt blir helt galet. Många av de galna beslut som rör barn, har blivit braskande nyheter i medierna, som Uppdrag Grnaskning och fallet "Louise", "Sara" och så vidare. Det enda man kan säga, när det kommer till den många missar som socialtjänsten har gjort och fortfarande gör – är att det inte är enskilda socionomers fel. Det är ett systemfel inom socialtjänsten. 

Läs mer på: https://nina.se.

Söker du en jurist inom familjerätt?

3 Sep 2019

Det händer ibland att familjer inte kommer överens efter en skilsmässa eller separation. Det kan handla om gemensamma barn eller ägodelar. De kommer kanske inte fram till en passande lösning för barnens boende och vårdnadsfrågor. Det är lätt att det blir infekterad relation eftersom det är så mycket känslor inblandade. Vad kan man då göra? Det rekommenderas att anlita en jurist för att lösa knutarna för allas skull, framför allt för barnens skull. 

Juridisk hjälp

Det finns många skickliga jurister som är specialiserade på ärenden inom familjerätt. Deras erfarenhet och kunskaper om rättsprocesser och knepiga juridiska frågor är guld värd. Och med en tredje part som noga redogör för föräldrarnas rättigheter och skyldigheter blir det lättare att komma fram till en passande och hållbar lösning.

Om det inte går att lösa problemen kan det vara läge att låta det avgöras i domstol. Då är det ett måste att ha en advokat vid sina sida genom hela den krångliga rättsprocessen. Då får du hjälp med att tolka lagar och regler och hjälp att på ett lugnt och sakligt sätt för din talan i rätten. Det är viktigt att dessa känsliga ärenden går så fort som möjligt för alla inblandade.

Vanliga anledningar till tvister

Vad bråkar föräldrar om då efter en separation? Det finns såklart massor med anledningar. När det är barn inblandade blir det extra jobbigt. Det är alltid värst för barnen som kan må dåligt av det, framför allt om det drar ut på tiden. Det är jobbigt för barn att se sina föräldrar vara osams, det är ofta värre än själva separationen.

Det är vanligt att föräldrarna inte kommer överens om vart barnen ska bo. Vid växelvis boende kan det handla om att det inte funkar på något sätt eller så är det ekonomiska problem med vilken förälder som ska betala olika skaer för barnen. 

Ensam vårdnad

Det vanligaste lösningen är delad vårdnad om barnen. Det är också det som brukar dömas när det gått till domstol. Men när det inte fungerar alls med gemensam vårdnad av olika anledningar så kan man ansöka om ensam vårdnad, eller som det också kallas juridisk vårdnad. För ensam vårdnad har ingenting att göra med umgängesrätt till barnen. 

Man får alltså träffa barnet eller barnen hur ofta man vill även om man inte har juridisk vårdnad. Dock finns det fall där den ena föräldern anses som direkt olämlig att umgås med barnen. Det kan halnda om missbruk, kriminalitet, ekonomiska problem.

Samarbetssamtal – Första steget vid vårdnadstvist

2 Aug 2019

Har ni vuxna i familjen gått skilda vägar men inte är överens om var barnen ska bo och vem som ska ha vårdnaden om dem? En väg är att vända sig till en domstol som därmed juridiskt ser på frågan och avgör vem som ska ha vårdnaden. Men en ”mjukare” väg är att ansöka om samarbetssamtal. Följande information är tagen från Göteborg Stads hemsida. Liknande gäller i andra större städer. Det är däremot inte alla städer som erbjuder invånarna samarbetssamtal.

Ansöka om

Vid frågor inom familjerätt kan ett samarbetsavtal vara ett försök att hitta en lösning utan att behöva gå till domstol. På Göteborgs hemsida finns möjlighet att ladda hem ”Ansökan om samarbetsavtal” som måste fyllas i av bägge föräldrarna. Man kan alltså enbart få hjälp med tvister inom familjerätt om bägge parter är överens om att man vill ha denna hjälp.

Enskilt och gemensamt samtal

I Göteborg går det till på följande sätt: Först träffar en socialsekreterare med inriktning mot familjerätt de bägge parterna för sig själv. Detta för att bilda sig en uppfattning om ärendet i ett tillfälle då parterna kan säga vad som helst utan att vara oroad för vad den andra parten ska tycka.

Andra steget är att man tillsammans träffar denna socialsekreterare. Om barnet inte är mycket litet försöker man även ha ett samtal med det/dem så att de får komma till tals.

Avtal för att gå vidare

Samtalet styrs av socialsekreterare och målet är inte att vara överens om allt men att man kan hitta en acceptabel väg som bägge parter kan godkänna för att gå framåt. I det fall man kommer överens tas ett avtal fram där ett par punkter skrivs ner och som bägge parter får signera.

Då dessa socialsekreterare har rätten att skriva juridiskt bindande avtal inom familjerätt så kan man även skapa dessa avtal som därmed självklart väger betydligt tyngre än andra avtal.

Kontakt och boka

I det fall du har frågor om samarbetssamtal eller vill komma i kontakt med socialen för att boka ett sådant rekommenderas kommunens hemsida. Där kan man även se hur samtalen är uppbyggda, vilka som förväntas medverka och vad målet är.

När samtal inte räcker

Vill inte bägge parter gå på samarbetssamtal? Eller har ni haft ett samtal utan att det gav önskad effekt? Nästa steg är att gå till tingsrätten vilket innebär att domstolen kartlägger föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet och därefter drar en slutsats om vem som ska ha vårdnaden eller om den ska vara delad.

Källor: Göteborgs.se

Få engagerad advokat vid vårdnadstvist

24 Jul 2019

Den som befinner sig mitt i en vårdnadstvist, får dessvärre för lite hjälp från samhället. Tyvärr ger lagen inget stöd till alla de föräldrar som tvistar med varandra om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Lagen förutsätter att föräldrarna ska komma överens om själva bestämma vem som ska ha vårdnaden om barnet. Det hjälper föga om föräldrarna inte kommer överens. Det finns heller inget bra stöd för föräldrar som tvistar. Socialtjänsten har inte resurser som kan finnas för tvistande föräldrar. Därför blir det i stället advokaterna som kan avgöra vilka föräldrar som kan vinna en vårdnadstvist. Att hitta duktiga och engagerade advokater i vårdnadstvister blir avgörande för om man ska få igenom sin vilja i en vårdnadstvist.

Fråga dem som anlitat advokat innan

Det är inte så lätt att hitta en advokat som är duktig på just familjerätt och frågor som rör vårdnadstvister. Man kan inte direkt googla advokater och välja någon som verkar bra, på deras hemsida. Att hitta en duktig advokat kräver så mycket mer. Därför bör man helst ta kontakt med sådana som tidigare har anlitat advokater i vårdnadstvister och fråga dem om vilket rykte som säger att en advokat är bra. Ofta kan advokaterna själva känna till vilka advokater som är duktiga. De är bra på att hålla koll på varandra, så varför inte fråga advokaterna själva, vilka advokater som är duktiga på familjerätt? Det är inte någon dum idé. Det viktiga är ju att få tag i en duktig advokat, eller hur? En duktig advokat kan nämligen innebära en seger eller nederlag i en vårdnadstvist.

Erfarenhet viktigt i val av advokat

Det kommer ofta till kvalitet på erfarenhet om en advokat blir en duktig familjerättsadvokat eller ej. En advokat som är duktig bör ha den rätta kunskapen om hur tingsrätt, socialtjänst och polisen, tänker och handlar i frågor som har med vårdnadsrätt att göra. Att ge sig in i en vårdnadstvist, kan innebära att man sällan frå hjälp som är adekvat från socialtjänst, barnpsykolog eller andra instanser i kommunen. En erfaren advokat kan hitta sätt och vägar som en förälder kan gå för att hitta sätt att vinna en vårdnadstvist. En duktgi advokat får ofta ett gott rykte och skvallret går snabbt om den som är bra på vårdnadstvister. Bor du i Göteborg? Om du bor i Göteborg och befinner dig mitt i en vårdnadstvist, eller vet att du kommer att vara i en vårdnadstvist inom några månader, kan du läsa mer på: https://www.vårdnadgöteborg.se.

Vad är ACT-terapi?

24 May 2019

ACT-terapi står för Acceptance and Commitment Therapy, är en del av KBT terapi, KBT står för Kognitiv Beteende Terapi, och handlar om att man lär sig ett nytt beteendemönster. Man har ett problem som man vill lösa på något sätt. Då lär man sig närma sig problemet steg för steg i den takt som man klarar av. Till sist har man kommit över problemet och därmed löst problemet. Nu är ACT-terapi alltså en form av KBT-terapi och liknade således KBT-terapins sätt att lösa problem.

Som namnet säger är det viktigt med att acceptera det som är som det är, och att man hellre ska acceptera det som gör ont. I stället för att förändra det förflutna, eller det som inte går att förändra i nuet, kanske man hellre ska förändra sig själv. Istället för att drömma sig bort och vilja ha en annan värld kanske man ska förändra sina drömmar och värden. På så sätt skapar man sig ett meningsfullt liv. Mindcompanion är en mottagning för terapi, och behandlar depression, ångest, utmattning, nedstämdhet, stress och oro.

Hur går det till när man får ACT-terapi?

 • Man lär sig mindfulness att vara inom nuet, lära sig finnas här och nu, inte grubbla utan lära sig acceptera nuet så som det ser ut just nu.
 • Man lär sig defusion – som handlar om att distansera sig från negativa tankar och minnen, att föreställa sig dem som ”moln på himlen” man låter dem blåsa förbi och frigör sig från det negativa för att ta steg framåt i livet i stället.
 • Man lär sig acceptans – att man accepterar det som har varit jobbigt i ens liv, man öppnar sig fr det som är jobbigt i en s liv, det som har gjort ont och som inte är bra, Genom att acceptera problemen kan man början lösa dem. Först måste man ta reda på vad problemen är, sedan lösa dem.
 • Jag-som-kontext – det tänkande jaget och det iakttagande jaget. det tänkande jaget är ens egen identitet, det iakttagande jaget är är det som hände mig, det objektiva om mig, genom att komma i kontakt mellan dessa båda jag, kan man inse vad som är ens tankar och känslor och vad som inte är det.
 • Man lär sig värden – vilka värden vill jag leva enligt? vad är viktigt vad tror jag på? Värden är ens egen kompass
 • Man lär sig ändamålsenligt handlande – man lever och agerar utifrån sin inre kompass

Varje år misshandlas barn – tyvärr

9 May 2019

Tyvärr ökar antalet anmälda misshandelsfall mot barn. Undr en tio-års period har antalet anmälda misshandelsfall mot barn ökat med cirak 25 procent; 2009 var de cirka 9.00, 2018 var de drygt 12.000 anmälda fall. Samtidigt minskar antalet uppklarade misshandelsbrott mot barn. Under samma period minskade antalet misshandelsbrott mot barn från cirka 13 procent (2008) till cirka 6-7 procent (2017).

Alldeles för få fall klaras upp

Att ett fall blir uppklarat, innebär att ett anmält brott antingen avskrivs (polisen anser att inget brott har begåtts) eller har gått till rättegång och dom har fallit, även då kan det hända att tingsrätten anser att ett brott inte har begåtts. För de barn, som det anmälda misshandelsbrottet gäller är det tyvärr en dyster läsning, och verklighet. Tyvärr vet vi, dessutom att antalet misshandelsbrott har ett mycket stort mörkertag, vilket innnebär att det är alldeles för många misshandelsfall som aldrig anmäls, och därmed aldrig utreds, eller uppklaras. Vissa barn lever med alldeles för mycket våld i sin närhet.

Våld mot barn olagligt

Sedan juli 1979 förbjöds våld, eller som det då hette, aga mot barn. Förut, innan lagen kom, hade till och med föräldrar rätt, enligt lagen att aga barn, men avskaffades 1966. När det kommer till våld mot barn, finns det även andra saker som vuxna kan göra mot barnen som inräknas som våld mot barn, som till exempel att kränka barnet, verbalt, förgripa sig på barnet sexuellt, eller försummar barnets behov – till exempel att inte ge barnet en vinterjacka på vintern utan låta det gå utan tillräckligt varma kläder. 

Våld i alla samhällsklasser

Våldet syns inte alla gånger för en utomstående. Det är inte alla gånger som ett barns beteende visar på våld som barnet upplever. Det syns inte heller alla gånger att ett barn blir misshandlat fysiskt. Därför kan det vara svårt att upptäcka, det är bland annat därför som mörkertalet är så pass stort.

Under de senaste åren har det blivit lag på att läkare och sjukvårdspersonal måste anmäla vid kroppsskada hos barn, och att personal på skola och förskola också måste anmäla misstanke om misshandel mot barn. Det finns heller inte en viss samhällsgrupp som använder sig av våld mot barn, eller en viss yrkesgrupp, en viss slags människor (invandrare). Tyvärr förekommer våldet mot barn av alla samhällsklasser, alla slags föräldrar, med olika yrken och inkomster.

Både den som blir utsatt för misshandel och den som är misstänkt för misshandel, har rätt till en advokat som tillvaratar deras intressen vid tingsrättsmål. Läs mer här.

Behöver barn en försvarsadvokat?

15 Jan 2019

Den frågan, som många ställer sig efter Uppdrag Gransknings avslöjande i Sveriges television om de båda bröderna som aldrig mördat lille Kevin efter att journalisten Dan Josefssons avlöjande, är om även barn behöver en egen och väl utbildad och erfaren försvarsadvokat i Stockholm om det är i Stockholm som brottet misstänks ha begåtts. Det kanske hade hjälpt dem i den utomordentligt dåligt utredda händelsen av den tragiska bortgången av den lilla pojkens död. Hade bröderna haft en egen försvarsadvokat kunde kanske utgången ha blivit en annan? Vi tror ju det. Det borde bli lag på att även barn ska ha en försvarsadvokat vid sin sida om de blir offer för fler polisers dåliga utredningar.

Svårt att veta på förhand

Det problem vi ser är att vi inte vet på förhand om de kommer att bli offer för polisers dåliga utredningar. Däremot ser vi gång efter annan att poliser leder dåliga utredningar, även om en åklagare alltid är den som bär ansvar för utredningar när det kommer till mordmisstankar. Men på alldeles för många håll ser vi systemfel som poliser gör sig skyldiga till när det kommer till deras metoder att utreda misstänkta mord och dråp. Senast fick polisen i Huskvarna allvarlig kritik efter mordet på den rumänske tiggaren Gica. Men det är inte bara polisen i detta fall som får allvarlig kritik, utan även socialtjänsten får det. Däremot ansåg många experter att en första bedömning som polisen gjorde, felaktigt om händelsen med Gica, att rättstekniker fick ett dåligt utredningsläge, då polisen helt felaktigt antog att inget brott hade begåtts i händelsen av Gicas död. Polisen antog helt felaktigt att Gica dött en "naturlig" död, som senare, med hjälp av mobilfilmer visade att han utsatts för en grov misshandel av en 16-årig pojke och fler av hans kompisar.

Det ska ju inte hända igen

Detta skriver vi inte för att kasta skit på polisen, men detta ska ju inte få hända igen; att fel begås i allvarliga och misstänkta fall som rör människors dödsfall. Vi menar att polisen borde vidareutbildas och att man alltid bör utreda misstänkta dödsfall mer noggrannt och att polisen borde göra ordentliga utredningar angående människors bortgång innan man slår fast att inget misstänkt har hänt. Det ska inte få finnas fler barn som skadas av att polisen inte klarar av utreda mordutredningar på ett rättssäkert sätt. Vi ser i fall efter fall att barns rättssäkerhet sätts ur spel så länge de inte har en utbildad och erfaren försvarsadvokat vid sin sida om de blir misstänkta för något brott.

Vad händer om barn som är brottsoffer?

16 Nov 2018

Ibland händer det trots att vi önskar at det inte var så, att barn råkar ut för brott. Det kan handla om misshandel, övergrepp och andra brott. Det är alltid svårt om det är ett barn som ska vittna, eller är ett vittne till någonting som har hänt. Domstolarna i Sverige, liksom i andra länder är inte byggad på att barn överhuvudtaget ska komma in och delta med någon slags närvaro i rätten. När det kommer till domstolar, med förhandlingar, eller huduvförhandlingar som allmänt brukar kallas rättegång, vill man helst att alla som uttalar sig, svarar på frågor och berättar något, ska göra det så trovädrigt som möjligt.

Man bandar alltid in ett barns vittnesmål på film

Domare, nämndemän, åklagare och advokater vill helst kunna fråga ut den som påstår något i en domstol. Det handlar om rättssäkerhet. Alla aspekter som kan komma fram då man ska bedöma en fråga som brottslig eller ej, bör komma fram. Är det så ett barn som har blivit utsatt för brottet vill domstolarna inte ha barnet på platsen, allt för att skydda barnet. Ett barn ska inte behöva bli utsatt för att bli ifrågasatt till exempel av en försvarare, eller advokat. Därför väljer man att låta ett barn berätta som vittne om något som har hänt, på en inspelad film som man spelar upp i domstolen. Det är inte alltid som just det är särskilt lyckat, då itne domare, nämndemän, klagare eller asdvokater kan ställa frågor till barnet. Ändå väljer man att göra på detta sätt, då det är mest skonsamt för barn, som kanske har varit med om svåra brott och ska berätta vad barnet har varit med om, eller har sett.

Alla måste tänka på barnets mognad 

Det som bäger in när man bedömer om ett barn är trovärdigt eller inte, är hur pass moget ett barn är, och vad barnet själv förstår av det som har hänt. Är barnet ettt moget barn och kan berätta i kronologisk följd, och konkret om något som har hänt, då bedömer man det barnet som ett trovärdigt vittne, det vill säga, då blir det lättare att tro på det som barnet har berättat. Ett barn som hamnar i en sådan situation behöver skyddas så mycket det bara går. Då bör det barnet ha en advokat som följer barnet genom hela den juridiska processen. Den advokaten som då finns till för barnet, ska trycka på åklagare och polis att utföra sitt arbete så bra det bara går. Vill du veta mer om hur en sådan advokat arbetar, kan du fortsätta läsa mer på: https://www.advokatistockholm.nu.

Barn ska inte växa upp med våld i hemmet

9 Jul 2018

Ibland kan man läsa nyheter om missförhållanden kring barn. Det kan handla om misshandel och våld i familjen. Det kan handla om psykisk sjukdom hos någon av föräldrarna som har gjort att barn har farit illa, eller det kan handla om svåra övergrepp av sexuell art. Många som läser om det ryggar automatiskt inför nyheter om att barn far illa.

Viktigt att förstå vålders logik

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta är goda och väl fungerande föräldrar. Det är inte alla som ger sig på sina egna barn, som misshandlar eller på något annat sätt förgriper sig på dem. Trots att de flesta är bra föräldrar, betyder det dessvärre inte att alla är det. Det finns tyvärr undantag. Att utgå från att någon som misshandlar mamman (det är oftast en man som misshandlar, säger statistiken) skulle vara bra för barnen är att missförstå våldets logik. En man som anser sig ha rätten att slå sin kvinna, anser sig även ha rätt att slå sina barn. En man som använder våld som medel för att få igenom sin vilja är per definition inte en bra pappa – om det inte är så att han är villig att underkasta sig behandling för sitt våldsamma beteende. Den person som anser att våld är ett bra sätt att hantera meningsskiljaktigheter på, bör inte ha barn som bor hos sig. Den personen kan gott och väl få umgås med sina barn, men inte ha barnens boende och ha barn som hen ska fostra och leva tillsammans med. 

Våld i ett hem är inte acceptabelt

Våld är aldrig acceptabelt. Det måste vara den viktigaste faktorn när det kommer till frågor om barns uppväxt och vad som ska anses som ”barns bästa”. Vi anser att all form av våld är dåligt; psykiskt, såväl som fysiskt. Ett barn är en mycket sårbar individ. Ett barn har rätt att få växa upp utan våld. Så säger FN:s barnkonvention som många vill ska bli svensk lag. Om så blir fallet, säger lagen att barn har rätt att växa upp utan våld, utan misshandel, utan övergrepp. Om det förekommer våld i hemmet, måste det våldet omedelbart upphöra. Ett barn som upplever våld i sin närmiljö, blir en vuxen individ som anser att hen har rätt att utöva våld mot andra. Det blir en individ som är rädd för andra, som kan mista tilltron till andra människor och som anser att om inte hen försvarar sig så kommer hen att gå under. Ett barn ska aldrig behöva uppleva en sådan sak.

Vuxna måste inse våldets destruktivitet

Här anser vi att det är viktigt att vuxenvärlden tar sitt ansvar och skyddar barn, så att de inte behöver växa upp till en rädd individ. Ett barn ska aldrig behöva växa upp med våld som ett ”naturligt” inslag i sin uppväxt. Ett barn ska växa upp med en tilltro på sin omvärld och på sig själv.

Därför anser vi att en förälder som är våldsam mot sin kvinna, inte ska ha vårdnaden om ett barn. För mer läsning, klicka på denna länk.

Stödboende – en tillfällig boendeform för barn och unga

16 May 2018

Ett stödboende är en placeringsform för barn och unga mellan 16 och 20 år, med fokus på de som blivit myndiga. Omyndiga barn får bara placeras i stödboende om det finns särskilda skäl till det. Ett stödboende är tänkt som en sluss på vägen mot vuxenlivet, där de boende kan få hjälp och stöd med att lära sig hur man hanterar ett eget boende med det ansvar och sysslor som det innebär. Ensamkommande barn och unga är ett exempel på målgruppen, en annan är barn och unga från en konfliktfylld hemmiljö med våld eller missbruk. Man får dock inte bo på ett stödboende om man själv missbrukar eller ägnar sig åt kriminella aktiviteter.

Stödboende och skyddat boende

Ett stödboende ska inte förväxlas med ett skyddat boende, där personer som utsatta för våld i hemmet kan få en fristad. Dock är en del stödboenden skyddade, vilket innebär att adressen inte lämnas ut till utomstående. Ett skyddat stödboende ska vara en plats där de boende kan känna sig helt säkra och få hjälp med att reda ut sitt liv och så småningom lära sig hantera ett liv på egen hand

Specialutbildad personal

Personalen på ett stödboende är utbildad för att kunna stödja och hjälpa barn och ungdomar med psykiska och sociala problem. Mycket av tiden på ett stödboende går åt till samtal, terapi och stöd. Samtidigt har de boende egna lägenheter och uppmuntras att sköta sin ekonomi, tvätta, laga mat, diska osv.

Inte för alla

Det är socialtjänsten som avgör vilka som ska få placeras i ett stödboende. Varje fall utreds individuellt och det är inte säkert att just stödboende är den bästa formen av hjälp för den berörda personen. För att kunna bo i ett stödboende bör man ha en viss förmåga att klara sig själv, annars kan en annan typ av boende behövas.

Ungdomar från problematiska hemmiljöer

Det är inte alltid lätt för en ung människa från ett trasigt hem att ge sig av, även om man vill det. Att hitta någonstans att bo är för en tonåring utan arbete och egna pengar helt omöjligt. De flesta föräldrar saknar resurser att hjälpa sina barn att få ett eget boende, även om de skulle vilja det. Vissa ungdomar sluter sig och drar sig undan istället för att ta itu med att försöka skaffa jobb och ett normalt liv, de känner hopplöshet och saknar framtidstro. För ungdomar som fastnat i denna onda cirkel kan ett stödboende vara ett bra sätt att komma vidare i livet efter tonåren. Här lär man sig övervinna sina problem ett i taget och får strategier för hur man kan hantera problem som dyker upp i vardagen och acceptera att de är en del av livet.

Ensamkommande unga

En annan stor målgrupp för stödboenden är ensamkommande barn från krigsdrabbade områden. Dessa ungdomar saknar ofta helt kunskap om det svenska samhället, de kan inte språket och är i stort behov av struktur. Är de mycket unga är en familjehemsplacering ofta det bästa, men för de lite äldre kan stödboende fungera bra. Ungdomarna får då hjälp med att lära sig hur saker och ting fungerar i Sverige och även stöd i språkinlärningen.

 

God tandvård ger barnet en grund för livet

18 Feb 2018

Vi föds alla med olika förutsättningar rent fysiskt. Vissa blir korta, andra bli långa, en del blir smala medan andra har en större benägenhet att lägga på sig några kilon. Vår muskulatur ser också annorlunda ut; en del klarar vad som helst medan andra har ett svagare skelett som innebär att en olycka av något slag kan innebära en fraktur. Och så vidare. Olikheten är det som formar vårt samhälle till mångt och mycket.

Som förälder så har du ett ansvar i att ge ditt barn rätt förutsättningar. Om vi försöker sammankoppla detta med det vi gick igenom ovan så är barnets tänder en väldigt talande punkt. Om det finns något som skiljer oss alla åt så är det våra tänder; det finns egentligen inte en enda tandrad som räd en andra lik. Och gällande kvaliteten på tänderna finns också stora skillnader.

Ett barn som bor i Solna kan äta hur mycket karameller som helt utan att få några hål i tänderna; detta medan en grannunge som borstar sina tänder enligt konstens alla regler och som inte äter godis överhuvudtaget kan tvingas besöka en tandläkare - och laga hål - väldigt frekvent. Orättvist? Ja, lite kanske - men så ser livet ut.

Det viktiga i detta är att även det barn i Solna som har sämre kvalitet på sina tänder kan få hjälp av en tandläkare - utan att det ruinerar föräldrarna. I Sverige har vi fri tandvård för alla upp till 23 års ålder. Den gör stor skillnad och som förälder så ska man - i den mån det är möjligt - ligga på för att barnet ska uppleva ett besök hos en tandläkare som en viktig del; någonting som är absolut nödvändigt.

Varje besök hos en tandläkare i Solna ger nämligen en bättre grund att stå på för resten av livet. Om det sedan handlar om att barnet får tandställning, tvingas laga hål eller kanske får större problem än så spelar ingen roll - en tandläkare bygger ett fundament för framtiden och du som förälder är den som måste få barnet att inse vikten av detta.

Har ditt barn tandläkarskräck?

Många barn utvecklar en skräck för tandläkare. Det är inte så konstigt då man måste veta att miljön spelar in - det är ofta sterilt, det luktar ofta lite speciellt, ljudet av borrar och sug kan vara väldigt skrämmande och dessutom så kan det göra ont då man väl sitter i stolen. Hur kan man då jobba med rädslan och få denna på en lindrig nivå? Vi ger några förslag:

 • Förklara. Det är viktigt att man förklarar för barnet vad en tandläkare gör, varför han/hon gör det och vikten av att gå till en sådan.
 • Belöning och beröm: Se till att barnet får någonting då besöket är klart. Det är ingen muta - det är en uppmuntran inför nästa tandläkarbesök.
 • Läs: det finns massor av pedagogiska - och roliga - böcker att låna på biblioteket. Ditt barn är inte det enda som upplever obehag inför ett tandläkarbesök. Förbered genom att läsa och gå igenom.
 • Byt tandläkare: Ibland kan en privattandläkare vara bättre än att gå till Folktandvården. Det är ofta mindre stimmigt och en lite mer avslappnad miljö hos de privata alternativen. Och; själva tandläkaren ska också skapa trivsel och inge förtroende. Personkemin är viktig - ditt barn ska tycka om personen i fråga också.

Den typiska våldtäkten sker i hemmet

24 Jan 2018

En våldtäkt är bland det mest förnedrande som en människa kan utsättas för; en allvarlig kränkning av det allra heligaste och där de psykiska skadorna ofta blir avsevärt mycket svårare att läka än de fysiska. Att bli våldtagen är ett stort trauma och att läka efteråt är något som tar tid - om det ens är möjligt. De flesta våldtäkter som sker i Sverige sker inte utomhus och längs ett dåligt upplyst promenadstråk, något som många tror.

De flesta våldtäkter sker i hemmet och av en person som man känner och/eller lever tillsammans med. Detta gör att mörkertalet för en våldtäkt är stort. många kvinnor - och män - inser inte att de de facto blivit våldtagna av den anledningen att det varit partnern som varit förövare. Och, har man insett att det handlat om en våldtäkt så kan detta övergrepp ursäktas då förövaren - trots allt - säger sig vara ångerfull och verkligen älskar offret.

En annan intressant - men ytterst oroväckande - detalj gällande en våldtäkt, förövare och skam har börjat uppdagas i dessa dagar. Det som visat sig i takt med att fler kvinnor ansluter sig till uppropet kallat Metoo är att många blivit trakasserade, kränkta och blivit utsatta för sexuella övergrepp - exempelvis en våldtäkt - som ett led i män utövat sin makt i sin yrkesposition.

Metoo visar att det är ett stort, strukturellt problem och att det måste ske en radikal förändring. Det första steget är att prata om det - något som Metoo gjort möjligt. Steg nummer två, det är att anmäla.

Att anmäla en våldtäkt kräver mod

Man ska veta att det kräver ett stort mod att anmäla en våldtäkt där förövaren ingår i ens egen bekantskapskrets - som partner, som chef eller som en vän. Ofta så har man gemensamma bekanta och då en anmäld våldtäkt - en sent anmäld sådan, där bevisning sällan finns sparad och där ord står mot ord - kan så split mellan alla anställda på exempelvis en arbetsplats. I många fall - som Metoo tydligt visat - så kan även förövaren ha så pass många allierade att offret blir den skyldige och pekas ut som en lögnare.

Även om man inte anmäler en våldtäkt direkt och kan spara spår av DNA samt säkra bevisning i form av dokumenterade skador så finns det hopp om att få den skyldige fälld. Något som dock ställer höga krav på vilket målsägarbiträde man anlitar. Erfarenhet är viktigt och detsamma gäller hanteringen av sin klients känslor. Att gå igenom en våldtäktsprocess är ytterst krävande, det river upp gamla sår och man behöver ett stöd genom hela kedjan - från polisförhör, förundersökning, rättegång och till eventuell överklagan. Målsägarbiträdet man anlitar är kostnadsfritt sett till att det är Staten som betalar dennes arvode. och: som offer har man även rätt till terapi som även den bekostas av vår stat.

Man har större chans att vinna ett mål om bevisning kan säkras per omgående, men det finns ändå en god möjlighet att se förövaren fälld i domstol även om anmälan sker långt efteråt. Se till att få upprättelse - anmäl den våldtäkt du blivit utsatt för.

Så går asylprocessen till

6 Jan 2018

För en asylsökande består asylprocessen i Sverige till hög grad av samtal med olika personer på Migrationsverket. Det kan dock också handla om kontakt med en asyladvokat och andra aktörer utanför Migrationsverket.

Den som söker asyl ska få hjälp av tolk. Det finns här också möjligheter för den asylsökande att framföra önskemål om kön på tolken, vilket även är möjligt för handläggare och biträde också. Detta för att öka känslan av trygghet under hela processen.

Under 18 år

Asylsökande under 18 år, som har vårdnadshavare med sig, träffar eventuellt Migrationsverket utan att vårdnadshavaren närvarar. Det rådgörs mellan Migrationsverket och vårdnadshavaren om detta ska göras. Huruvida en sådan utredning sker skiljer sig åt och avgörs från fall till fall.

Det är aldrig säkert att en asylsökande kommer att få att stanna i Sverige, och det är inte heller den asylsökandes fel om det inte blir så. Myndigheter, tillsammans med domstolar avgör vem som kommer att få stanna i Sverige. Detta med hjälp av utlänningslagen. I vissa fall sker överklagan och då kan beslutet, ofta med god hjälp av en asyladvokat, ändras.

Migrationsverket påpekar att många känslor kan dyka upp medan man väntar på svar, och rekommenderar att man pratar om dem med sin gode man. De tipsar också om att man göra något om dagarna, så som att gå till skolan, gå upp på morgonen och göra saker som är roliga.

Överklagan vid beslut

Om en asylsökande anser att ett beslut är felaktigt finns möjlighet att överklaga detta till migrationsdomstol. Innan en migrationsdomstol tar ställning till ärendet gör föst Migrationsverket ytterligare en prövning. Om inget förändrar Migrationsverkets syn på ärendet skickas det vidare till migrationsdomstolen. Asylsökande får här hjälp av ett offentligt biträde, ofta en kunnig asyladvokat. En asyladvokat är, precis som närvarande domare, utbildad jurist.

Vid det här laget är ärendet bortom Migrationsverkets kontroll. Nu är det domaren, den föredragande samt nämndemän som avgör ärendet. Det är bra att känna till nämndemän inte är utbildade jurister. Utanför rättegångens salar har de helt andra typer av jobb.

Förutom nämndemän, en föredragande och en domare brukar en tolk medverka. Detta helt enkelt för att alla i salen ska kunna förstå varandra. Domaren bestämmer vem ska få prata, och tolken översätter detta till den asylsökande eller vice versa.

Vid förhandlingen får den som är asylsökande möjlighet att berätta allt den vill för både domare och nämndemän. Om en dom i migrationsdomstolen får avslag kan det överklagas till Migrationsöverdomstolen. Det är dock viktigt att känna till att Migrationsöverdomstolen inte prövar alla fall.

Var finns domstolarna?

Det finns fyra migrationsdomstolar i landet. Större städer som Stockholm handhar också en mycket stor del av alla ärenden, men det ser olika ut beroende på vilken migrationsdomstol det handlar om. Här finns dem:

 • Stockholm
 • Malmö
 • Göteborg
 • Luleå

Här finns alltså ”vanliga” migrationsdomstolar i respektive stads förvaltningsrätter. Migrationsöverdomstolen har sitt säte i Stockholm, i kammarrätten, som är en allmän förvaltningsdomstol. Den som med hjälp av en asyladvokat överklagar sitt ärende från migrationsdomstolen kan alltså få det prövat i Stockholm, oavsett var förhandlingen skedde.

Läs mer på http://www.asyladvokatstockholm.se/.

← Äldre inlägg