Blogg

Här i bloggen kommer vi naturligtvis att skriva mycket om barns rätt, men även allmänt om juridik. 

Sida 2

RSS

Vad är ACT-terapi?

24 maj 2019

ACT-terapi står för Acceptance and Commitment Therapy, är en del av KBT terapi, KBT står för Kognitiv Beteende Terapi, och handlar om att man lär sig ett nytt beteendemönster. Man har ett problem som man vill lösa på något sätt. Då lär man sig närma sig problemet steg för steg i den takt som man klarar av. Till sist har man kommit över problemet och därmed löst problemet. Nu är ACT-terapi alltså en form av KBT-terapi och liknade således KBT-terapins sätt att lösa problem.

Som namnet säger är det viktigt med att acceptera det som är som det är, och att man hellre ska acceptera det som gör ont. I stället för att förändra det förflutna, eller det som inte går att förändra i nuet, kanske man hellre ska förändra sig själv. Istället för att drömma sig bort och vilja ha en annan värld kanske man ska förändra sina drömmar och värden. På så sätt skapar man sig ett meningsfullt liv. Mindcompanion är en mottagning för terapi, och behandlar depression, ångest, utmattning, nedstämdhet, stress och oro.

Hur går det till när man får ACT-terapi?

 • Man lär sig mindfulness att vara inom nuet, lära sig finnas här och nu, inte grubbla utan lära sig acceptera nuet så som det ser ut just nu.
 • Man lär sig defusion – som handlar om att distansera sig från negativa tankar och minnen, att föreställa sig dem som ”moln på himlen” man låter dem blåsa förbi och frigör sig från det negativa för att ta steg framåt i livet i stället.
 • Man lär sig acceptans – att man accepterar det som har varit jobbigt i ens liv, man öppnar sig fr det som är jobbigt i en s liv, det som har gjort ont och som inte är bra, Genom att acceptera problemen kan man början lösa dem. Först måste man ta reda på vad problemen är, sedan lösa dem.
 • Jag-som-kontext – det tänkande jaget och det iakttagande jaget. det tänkande jaget är ens egen identitet, det iakttagande jaget är är det som hände mig, det objektiva om mig, genom att komma i kontakt mellan dessa båda jag, kan man inse vad som är ens tankar och känslor och vad som inte är det.
 • Man lär sig värden – vilka värden vill jag leva enligt? vad är viktigt vad tror jag på? Värden är ens egen kompass
 • Man lär sig ändamålsenligt handlande – man lever och agerar utifrån sin inre kompass

Varje år misshandlas barn – tyvärr

9 maj 2019

Tyvärr ökar antalet anmälda misshandelsfall mot barn. Undr en tio-års period har antalet anmälda misshandelsfall mot barn ökat med cirak 25 procent; 2009 var de cirka 9.00, 2018 var de drygt 12.000 anmälda fall. Samtidigt minskar antalet uppklarade misshandelsbrott mot barn. Under samma period minskade antalet misshandelsbrott mot barn från cirka 13 procent (2008) till cirka 6-7 procent (2017).

Alldeles för få fall klaras upp

Att ett fall blir uppklarat, innebär att ett anmält brott antingen avskrivs (polisen anser att inget brott har begåtts) eller har gått till rättegång och dom har fallit, även då kan det hända att tingsrätten anser att ett brott inte har begåtts. För de barn, som det anmälda misshandelsbrottet gäller är det tyvärr en dyster läsning, och verklighet. Tyvärr vet vi, dessutom att antalet misshandelsbrott har ett mycket stort mörkertag, vilket innnebär att det är alldeles för många misshandelsfall som aldrig anmäls, och därmed aldrig utreds, eller uppklaras. Vissa barn lever med alldeles för mycket våld i sin närhet.

Våld mot barn olagligt

Sedan juli 1979 förbjöds våld, eller som det då hette, aga mot barn. Förut, innan lagen kom, hade till och med föräldrar rätt, enligt lagen att aga barn, men avskaffades 1966. När det kommer till våld mot barn, finns det även andra saker som vuxna kan göra mot barnen som inräknas som våld mot barn, som till exempel att kränka barnet, verbalt, förgripa sig på barnet sexuellt, eller försummar barnets behov – till exempel att inte ge barnet en vinterjacka på vintern utan låta det gå utan tillräckligt varma kläder. 

Våld i alla samhällsklasser

Våldet syns inte alla gånger för en utomstående. Det är inte alla gånger som ett barns beteende visar på våld som barnet upplever. Det syns inte heller alla gånger att ett barn blir misshandlat fysiskt. Därför kan det vara svårt att upptäcka, det är bland annat därför som mörkertalet är så pass stort.

Under de senaste åren har det blivit lag på att läkare och sjukvårdspersonal måste anmäla vid kroppsskada hos barn, och att personal på skola och förskola också måste anmäla misstanke om misshandel mot barn. Det finns heller inte en viss samhällsgrupp som använder sig av våld mot barn, eller en viss yrkesgrupp, en viss slags människor (invandrare). Tyvärr förekommer våldet mot barn av alla samhällsklasser, alla slags föräldrar, med olika yrken och inkomster.

Både den som blir utsatt för misshandel och den som är misstänkt för misshandel, har rätt till en advokat som tillvaratar deras intressen vid tingsrättsmål. Läs mer här.

Behöver barn en försvarsadvokat?

15 jan 2019

Den frågan, som många ställer sig efter Uppdrag Gransknings avslöjande i Sveriges television om de båda bröderna som aldrig mördat lille Kevin efter att journalisten Dan Josefssons avlöjande, är om även barn behöver en egen och väl utbildad och erfaren försvarsadvokat i Stockholm om det är i Stockholm som brottet misstänks ha begåtts. Det kanske hade hjälpt dem i den utomordentligt dåligt utredda händelsen av den tragiska bortgången av den lilla pojkens död. Hade bröderna haft en egen försvarsadvokat kunde kanske utgången ha blivit en annan? Vi tror ju det. Det borde bli lag på att även barn ska ha en försvarsadvokat vid sin sida om de blir offer för fler polisers dåliga utredningar.

Svårt att veta på förhand

Det problem vi ser är att vi inte vet på förhand om de kommer att bli offer för polisers dåliga utredningar. Däremot ser vi gång efter annan att poliser leder dåliga utredningar, även om en åklagare alltid är den som bär ansvar för utredningar när det kommer till mordmisstankar. Men på alldeles för många håll ser vi systemfel som poliser gör sig skyldiga till när det kommer till deras metoder att utreda misstänkta mord och dråp. Senast fick polisen i Huskvarna allvarlig kritik efter mordet på den rumänske tiggaren Gica. Men det är inte bara polisen i detta fall som får allvarlig kritik, utan även socialtjänsten får det. Däremot ansåg många experter att en första bedömning som polisen gjorde, felaktigt om händelsen med Gica, att rättstekniker fick ett dåligt utredningsläge, då polisen helt felaktigt antog att inget brott hade begåtts i händelsen av Gicas död. Polisen antog helt felaktigt att Gica dött en "naturlig" död, som senare, med hjälp av mobilfilmer visade att han utsatts för en grov misshandel av en 16-årig pojke och fler av hans kompisar.

Det ska ju inte hända igen

Detta skriver vi inte för att kasta skit på polisen, men detta ska ju inte få hända igen; att fel begås i allvarliga och misstänkta fall som rör människors dödsfall. Vi menar att polisen borde vidareutbildas och att man alltid bör utreda misstänkta dödsfall mer noggrannt och att polisen borde göra ordentliga utredningar angående människors bortgång innan man slår fast att inget misstänkt har hänt. Det ska inte få finnas fler barn som skadas av att polisen inte klarar av utreda mordutredningar på ett rättssäkert sätt. Vi ser i fall efter fall att barns rättssäkerhet sätts ur spel så länge de inte har en utbildad och erfaren försvarsadvokat vid sin sida om de blir misstänkta för något brott.

Vad händer om barn som är brottsoffer?

16 nov 2018

Ibland händer det trots att vi önskar at det inte var så, att barn råkar ut för brott. Det kan handla om misshandel, övergrepp och andra brott. Det är alltid svårt om det är ett barn som ska vittna, eller är ett vittne till någonting som har hänt. Domstolarna i Sverige, liksom i andra länder är inte byggad på att barn överhuvudtaget ska komma in och delta med någon slags närvaro i rätten. När det kommer till domstolar, med förhandlingar, eller huduvförhandlingar som allmänt brukar kallas rättegång, vill man helst att alla som uttalar sig, svarar på frågor och berättar något, ska göra det så trovädrigt som möjligt.

Man bandar alltid in ett barns vittnesmål på film

Domare, nämndemän, åklagare och advokater vill helst kunna fråga ut den som påstår något i en domstol. Det handlar om rättssäkerhet. Alla aspekter som kan komma fram då man ska bedöma en fråga som brottslig eller ej, bör komma fram. Är det så ett barn som har blivit utsatt för brottet vill domstolarna inte ha barnet på platsen, allt för att skydda barnet. Ett barn ska inte behöva bli utsatt för att bli ifrågasatt till exempel av en försvarare, eller advokat. Därför väljer man att låta ett barn berätta som vittne om något som har hänt, på en inspelad film som man spelar upp i domstolen. Det är inte alltid som just det är särskilt lyckat, då itne domare, nämndemän, klagare eller asdvokater kan ställa frågor till barnet. Ändå väljer man att göra på detta sätt, då det är mest skonsamt för barn, som kanske har varit med om svåra brott och ska berätta vad barnet har varit med om, eller har sett.

Alla måste tänka på barnets mognad 

Det som bäger in när man bedömer om ett barn är trovärdigt eller inte, är hur pass moget ett barn är, och vad barnet själv förstår av det som har hänt. Är barnet ettt moget barn och kan berätta i kronologisk följd, och konkret om något som har hänt, då bedömer man det barnet som ett trovärdigt vittne, det vill säga, då blir det lättare att tro på det som barnet har berättat. Ett barn som hamnar i en sådan situation behöver skyddas så mycket det bara går. Då bör det barnet ha en advokat som följer barnet genom hela den juridiska processen. Den advokaten som då finns till för barnet, ska trycka på åklagare och polis att utföra sitt arbete så bra det bara går. Vill du veta mer om hur en sådan advokat arbetar, kan du fortsätta läsa mer på: https://www.advokatistockholm.nu.

Barn ska inte växa upp med våld i hemmet

9 jul 2018

Ibland kan man läsa nyheter om missförhållanden kring barn. Det kan handla om misshandel och våld i familjen. Det kan handla om psykisk sjukdom hos någon av föräldrarna som har gjort att barn har farit illa, eller det kan handla om svåra övergrepp av sexuell art. Många som läser om det ryggar automatiskt inför nyheter om att barn far illa.

Viktigt att förstå vålders logik

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta är goda och väl fungerande föräldrar. Det är inte alla som ger sig på sina egna barn, som misshandlar eller på något annat sätt förgriper sig på dem. Trots att de flesta är bra föräldrar, betyder det dessvärre inte att alla är det. Det finns tyvärr undantag. Att utgå från att någon som misshandlar mamman (det är oftast en man som misshandlar, säger statistiken) skulle vara bra för barnen är att missförstå våldets logik. En man som anser sig ha rätten att slå sin kvinna, anser sig även ha rätt att slå sina barn. En man som använder våld som medel för att få igenom sin vilja är per definition inte en bra pappa – om det inte är så att han är villig att underkasta sig behandling för sitt våldsamma beteende. Den person som anser att våld är ett bra sätt att hantera meningsskiljaktigheter på, bör inte ha barn som bor hos sig. Den personen kan gott och väl få umgås med sina barn, men inte ha barnens boende och ha barn som hen ska fostra och leva tillsammans med. 

Våld i ett hem är inte acceptabelt

Våld är aldrig acceptabelt. Det måste vara den viktigaste faktorn när det kommer till frågor om barns uppväxt och vad som ska anses som ”barns bästa”. Vi anser att all form av våld är dåligt; psykiskt, såväl som fysiskt. Ett barn är en mycket sårbar individ. Ett barn har rätt att få växa upp utan våld. Så säger FN:s barnkonvention som många vill ska bli svensk lag. Om så blir fallet, säger lagen att barn har rätt att växa upp utan våld, utan misshandel, utan övergrepp. Om det förekommer våld i hemmet, måste det våldet omedelbart upphöra. Ett barn som upplever våld i sin närmiljö, blir en vuxen individ som anser att hen har rätt att utöva våld mot andra. Det blir en individ som är rädd för andra, som kan mista tilltron till andra människor och som anser att om inte hen försvarar sig så kommer hen att gå under. Ett barn ska aldrig behöva uppleva en sådan sak.

Vuxna måste inse våldets destruktivitet

Här anser vi att det är viktigt att vuxenvärlden tar sitt ansvar och skyddar barn, så att de inte behöver växa upp till en rädd individ. Ett barn ska aldrig behöva växa upp med våld som ett ”naturligt” inslag i sin uppväxt. Ett barn ska växa upp med en tilltro på sin omvärld och på sig själv.

Därför anser vi att en förälder som är våldsam mot sin kvinna, inte ska ha vårdnaden om ett barn. För mer läsning, klicka på denna länk.

Stödboende – en tillfällig boendeform för barn och unga

16 maj 2018

Ett stödboende är en placeringsform för barn och unga mellan 16 och 20 år, med fokus på de som blivit myndiga. Omyndiga barn får bara placeras i stödboende om det finns särskilda skäl till det. Ett stödboende är tänkt som en sluss på vägen mot vuxenlivet, där de boende kan få hjälp och stöd med att lära sig hur man hanterar ett eget boende med det ansvar och sysslor som det innebär. Ensamkommande barn och unga är ett exempel på målgruppen, en annan är barn och unga från en konfliktfylld hemmiljö med våld eller missbruk. Man får dock inte bo på ett stödboende om man själv missbrukar eller ägnar sig åt kriminella aktiviteter.

Stödboende och skyddat boende

Ett stödboende ska inte förväxlas med ett skyddat boende, där personer som utsatta för våld i hemmet kan få en fristad. Dock är en del stödboenden skyddade, vilket innebär att adressen inte lämnas ut till utomstående. Ett skyddat stödboende ska vara en plats där de boende kan känna sig helt säkra och få hjälp med att reda ut sitt liv och så småningom lära sig hantera ett liv på egen hand

Specialutbildad personal

Personalen på ett stödboende är utbildad för att kunna stödja och hjälpa barn och ungdomar med psykiska och sociala problem. Mycket av tiden på ett stödboende går åt till samtal, terapi och stöd. Samtidigt har de boende egna lägenheter och uppmuntras att sköta sin ekonomi, tvätta, laga mat, diska osv.

Inte för alla

Det är socialtjänsten som avgör vilka som ska få placeras i ett stödboende. Varje fall utreds individuellt och det är inte säkert att just stödboende är den bästa formen av hjälp för den berörda personen. För att kunna bo i ett stödboende bör man ha en viss förmåga att klara sig själv, annars kan en annan typ av boende behövas.

Ungdomar från problematiska hemmiljöer

Det är inte alltid lätt för en ung människa från ett trasigt hem att ge sig av, även om man vill det. Att hitta någonstans att bo är för en tonåring utan arbete och egna pengar helt omöjligt. De flesta föräldrar saknar resurser att hjälpa sina barn att få ett eget boende, även om de skulle vilja det. Vissa ungdomar sluter sig och drar sig undan istället för att ta itu med att försöka skaffa jobb och ett normalt liv, de känner hopplöshet och saknar framtidstro. För ungdomar som fastnat i denna onda cirkel kan ett stödboende vara ett bra sätt att komma vidare i livet efter tonåren. Här lär man sig övervinna sina problem ett i taget och får strategier för hur man kan hantera problem som dyker upp i vardagen och acceptera att de är en del av livet.

Ensamkommande unga

En annan stor målgrupp för stödboenden är ensamkommande barn från krigsdrabbade områden. Dessa ungdomar saknar ofta helt kunskap om det svenska samhället, de kan inte språket och är i stort behov av struktur. Är de mycket unga är en familjehemsplacering ofta det bästa, men för de lite äldre kan stödboende fungera bra. Ungdomarna får då hjälp med att lära sig hur saker och ting fungerar i Sverige och även stöd i språkinlärningen.

 

God tandvård ger barnet en grund för livet

18 feb 2018

Vi föds alla med olika förutsättningar rent fysiskt. Vissa blir korta, andra bli långa, en del blir smala medan andra har en större benägenhet att lägga på sig några kilon. Vår muskulatur ser också annorlunda ut; en del klarar vad som helst medan andra har ett svagare skelett som innebär att en olycka av något slag kan innebära en fraktur. Och så vidare. Olikheten är det som formar vårt samhälle till mångt och mycket.

Som förälder så har du ett ansvar i att ge ditt barn rätt förutsättningar. Om vi försöker sammankoppla detta med det vi gick igenom ovan så är barnets tänder en väldigt talande punkt. Om det finns något som skiljer oss alla åt så är det våra tänder; det finns egentligen inte en enda tandrad som räd en andra lik. Och gällande kvaliteten på tänderna finns också stora skillnader.

Ett barn som bor i Solna kan äta hur mycket karameller som helt utan att få några hål i tänderna; detta medan en grannunge som borstar sina tänder enligt konstens alla regler och som inte äter godis överhuvudtaget kan tvingas besöka en tandläkare - och laga hål - väldigt frekvent. Orättvist? Ja, lite kanske - men så ser livet ut.

Det viktiga i detta är att även det barn i Solna som har sämre kvalitet på sina tänder kan få hjälp av en tandläkare - utan att det ruinerar föräldrarna. I Sverige har vi fri tandvård för alla upp till 23 års ålder. Den gör stor skillnad och som förälder så ska man - i den mån det är möjligt - ligga på för att barnet ska uppleva ett besök hos en tandläkare som en viktig del; någonting som är absolut nödvändigt.

Varje besök hos en tandläkare i Solna ger nämligen en bättre grund att stå på för resten av livet. Om det sedan handlar om att barnet får tandställning, tvingas laga hål eller kanske får större problem än så spelar ingen roll - en tandläkare bygger ett fundament för framtiden och du som förälder är den som måste få barnet att inse vikten av detta.

Har ditt barn tandläkarskräck?

Många barn utvecklar en skräck för tandläkare. Det är inte så konstigt då man måste veta att miljön spelar in - det är ofta sterilt, det luktar ofta lite speciellt, ljudet av borrar och sug kan vara väldigt skrämmande och dessutom så kan det göra ont då man väl sitter i stolen. Hur kan man då jobba med rädslan och få denna på en lindrig nivå? Vi ger några förslag:

 • Förklara. Det är viktigt att man förklarar för barnet vad en tandläkare gör, varför han/hon gör det och vikten av att gå till en sådan.
 • Belöning och beröm: Se till att barnet får någonting då besöket är klart. Det är ingen muta - det är en uppmuntran inför nästa tandläkarbesök.
 • Läs: det finns massor av pedagogiska - och roliga - böcker att låna på biblioteket. Ditt barn är inte det enda som upplever obehag inför ett tandläkarbesök. Förbered genom att läsa och gå igenom.
 • Byt tandläkare: Ibland kan en privattandläkare vara bättre än att gå till Folktandvården. Det är ofta mindre stimmigt och en lite mer avslappnad miljö hos de privata alternativen. Och; själva tandläkaren ska också skapa trivsel och inge förtroende. Personkemin är viktig - ditt barn ska tycka om personen i fråga också.

Den typiska våldtäkten sker i hemmet

24 jan 2018

En våldtäkt är bland det mest förnedrande som en människa kan utsättas för; en allvarlig kränkning av det allra heligaste och där de psykiska skadorna ofta blir avsevärt mycket svårare att läka än de fysiska. Att bli våldtagen är ett stort trauma och att läka efteråt är något som tar tid - om det ens är möjligt. De flesta våldtäkter som sker i Sverige sker inte utomhus och längs ett dåligt upplyst promenadstråk, något som många tror.

De flesta våldtäkter sker i hemmet och av en person som man känner och/eller lever tillsammans med. Detta gör att mörkertalet för en våldtäkt är stort. många kvinnor - och män - inser inte att de de facto blivit våldtagna av den anledningen att det varit partnern som varit förövare. Och, har man insett att det handlat om en våldtäkt så kan detta övergrepp ursäktas då förövaren - trots allt - säger sig vara ångerfull och verkligen älskar offret.

En annan intressant - men ytterst oroväckande - detalj gällande en våldtäkt, förövare och skam har börjat uppdagas i dessa dagar. Det som visat sig i takt med att fler kvinnor ansluter sig till uppropet kallat Metoo är att många blivit trakasserade, kränkta och blivit utsatta för sexuella övergrepp - exempelvis en våldtäkt - som ett led i män utövat sin makt i sin yrkesposition.

Metoo visar att det är ett stort, strukturellt problem och att det måste ske en radikal förändring. Det första steget är att prata om det - något som Metoo gjort möjligt. Steg nummer två, det är att anmäla.

Att anmäla en våldtäkt kräver mod

Man ska veta att det kräver ett stort mod att anmäla en våldtäkt där förövaren ingår i ens egen bekantskapskrets - som partner, som chef eller som en vän. Ofta så har man gemensamma bekanta och då en anmäld våldtäkt - en sent anmäld sådan, där bevisning sällan finns sparad och där ord står mot ord - kan så split mellan alla anställda på exempelvis en arbetsplats. I många fall - som Metoo tydligt visat - så kan även förövaren ha så pass många allierade att offret blir den skyldige och pekas ut som en lögnare.

Även om man inte anmäler en våldtäkt direkt och kan spara spår av DNA samt säkra bevisning i form av dokumenterade skador så finns det hopp om att få den skyldige fälld. Något som dock ställer höga krav på vilket målsägarbiträde man anlitar. Erfarenhet är viktigt och detsamma gäller hanteringen av sin klients känslor. Att gå igenom en våldtäktsprocess är ytterst krävande, det river upp gamla sår och man behöver ett stöd genom hela kedjan - från polisförhör, förundersökning, rättegång och till eventuell överklagan. Målsägarbiträdet man anlitar är kostnadsfritt sett till att det är Staten som betalar dennes arvode. och: som offer har man även rätt till terapi som även den bekostas av vår stat.

Man har större chans att vinna ett mål om bevisning kan säkras per omgående, men det finns ändå en god möjlighet att se förövaren fälld i domstol även om anmälan sker långt efteråt. Se till att få upprättelse - anmäl den våldtäkt du blivit utsatt för.

Så går asylprocessen till

6 jan 2018

För en asylsökande består asylprocessen i Sverige till hög grad av samtal med olika personer på Migrationsverket. Det kan dock också handla om kontakt med en asyladvokat och andra aktörer utanför Migrationsverket.

Den som söker asyl ska få hjälp av tolk. Det finns här också möjligheter för den asylsökande att framföra önskemål om kön på tolken, vilket även är möjligt för handläggare och biträde också. Detta för att öka känslan av trygghet under hela processen.

Under 18 år

Asylsökande under 18 år, som har vårdnadshavare med sig, träffar eventuellt Migrationsverket utan att vårdnadshavaren närvarar. Det rådgörs mellan Migrationsverket och vårdnadshavaren om detta ska göras. Huruvida en sådan utredning sker skiljer sig åt och avgörs från fall till fall.

Det är aldrig säkert att en asylsökande kommer att få att stanna i Sverige, och det är inte heller den asylsökandes fel om det inte blir så. Myndigheter, tillsammans med domstolar avgör vem som kommer att få stanna i Sverige. Detta med hjälp av utlänningslagen. I vissa fall sker överklagan och då kan beslutet, ofta med god hjälp av en asyladvokat, ändras.

Migrationsverket påpekar att många känslor kan dyka upp medan man väntar på svar, och rekommenderar att man pratar om dem med sin gode man. De tipsar också om att man göra något om dagarna, så som att gå till skolan, gå upp på morgonen och göra saker som är roliga.

Överklagan vid beslut

Om en asylsökande anser att ett beslut är felaktigt finns möjlighet att överklaga detta till migrationsdomstol. Innan en migrationsdomstol tar ställning till ärendet gör föst Migrationsverket ytterligare en prövning. Om inget förändrar Migrationsverkets syn på ärendet skickas det vidare till migrationsdomstolen. Asylsökande får här hjälp av ett offentligt biträde, ofta en kunnig asyladvokat. En asyladvokat är, precis som närvarande domare, utbildad jurist.

Vid det här laget är ärendet bortom Migrationsverkets kontroll. Nu är det domaren, den föredragande samt nämndemän som avgör ärendet. Det är bra att känna till nämndemän inte är utbildade jurister. Utanför rättegångens salar har de helt andra typer av jobb.

Förutom nämndemän, en föredragande och en domare brukar en tolk medverka. Detta helt enkelt för att alla i salen ska kunna förstå varandra. Domaren bestämmer vem ska få prata, och tolken översätter detta till den asylsökande eller vice versa.

Vid förhandlingen får den som är asylsökande möjlighet att berätta allt den vill för både domare och nämndemän. Om en dom i migrationsdomstolen får avslag kan det överklagas till Migrationsöverdomstolen. Det är dock viktigt att känna till att Migrationsöverdomstolen inte prövar alla fall.

Var finns domstolarna?

Det finns fyra migrationsdomstolar i landet. Större städer som Stockholm handhar också en mycket stor del av alla ärenden, men det ser olika ut beroende på vilken migrationsdomstol det handlar om. Här finns dem:

 • Stockholm
 • Malmö
 • Göteborg
 • Luleå

Här finns alltså ”vanliga” migrationsdomstolar i respektive stads förvaltningsrätter. Migrationsöverdomstolen har sitt säte i Stockholm, i kammarrätten, som är en allmän förvaltningsdomstol. Den som med hjälp av en asyladvokat överklagar sitt ärende från migrationsdomstolen kan alltså få det prövat i Stockholm, oavsett var förhandlingen skedde.

Läs mer på http://www.asyladvokatstockholm.se/.

Vet mer om LVU

27 dec 2017

LVU står Lagen om vård av unga. Det är den här lagen som reglerar socialnämndens möjligheter att omhänderta ungdomar och barn som, av olika anledningar, riskerar sin hälsa och utveckling på grund av förhållanden i hemmet. Det här gäller både mentalt och fysiskt. Vidare kan en anledning vara att barnet försätter sig i allvarliga, destruktiva beteendemönster, såväl i hemmet som utanför. Socialnämnden flyttar antingen barnet till ett behandlingshem eller ett familjehem, avhängigt de behov som barnet har.

Bristande hemförhållanden en vanlig anledning till att LVU tillämpas

Ofta är det brister hos platsen där barnet bor och vistas som ligger till grund för ett omhändertagande. Ibland anses en flytt till ett familjehem, eller ett behandlingshem, vara det enda alternativet för att ge barnet chans till en god framtid. Mer precist kan orsakerna till exempel vara vanvård, misshandel eller drogproblem i hushållet.

När barnet far illa främst till följd av föräldrarnas beteende, är familjehem ofta alternativet, snarare än behandlingshem. Skillnaderna mellan de två är ganska stora. Ett familjehem är som vilket hem som helst, men med en annan familj. Behandlingshem däremot, sköts av yrkesverksamma aktörer som inte bara ska erbjuda ett boende, utan också behandling. Att tillämpa LVU är aldrig den första åtgärden man vidtar när ett barn far illa. I första hand försöker man lösa situationen på frivillig väg, men om detta inte går kan ett omhändertagande anses vara nödgat.

Eget beteende en annan vanlig orsak

Om det inte är brister i den unges hemförhållanden som ligger som grund till att LVU tillämpas, kan det vara att personen sätter sig själv i farliga situationer. Till exempel kan det handla om att den unga missbrukar, går in i kriminella banor eller i allmänhet uppvisar ett mycket destruktivt beteende. I sådana här situationer kan det anses vara en bra lösning för den unge att få bo utanför sitt hem, gärna där både vård och rehabilitering erbjuds. Målet är givetvis att barnet ska kunna få bättre förutsättningar att skaffa sig en god framtid.

Vad ett allvarligt destruktivt beteende egentligen beror på skiljer sig naturligtvis åt. Det kan vara en följd av att barnet inte fått de chanser i livet som han eller hon borde fått som ligger till grund för ett mer destruktivt beteende i tonåren. Vissa påverkas till att då börja med kriminalitet, droger eller annat som anses destruktivt. Just att få ett miljöombyte är något Socialnämnden värderar högt. Om vården sedermera är av hög kvalitet kan barnets möjligheter till en bättre framtid stärkas.

Barnen kommer i kläm vid separation

17 okt 2017

En gemensam uppfattning inom familjerätten och inom nästan all typ av forskning är att ett barn mellan två och fyra år är som allra mest sårbar. Detta då barnet i fråga har utvecklat och format objektrelationer och skapat sig starka anknytningar - men då det ännu inte lärt sig att hantera separationer då man inte byggt upp en tillräckligt stark integritet, stabilitet och styrka i sig själv.

Just den här åldern är således extra känslig då det kommer till separationer och som förälder så måste man alltid vara försiktig, visa att man finns där och ge barnet det stöd det behöver för att fortsätta sin utveckling. För de flesta så handlar dessa separationer om vardagen - man lämnar på dagis, man går till affären, man kanske lämnar sitt barn hos mor- och farföräldrar och så vidare - små steg där man hela tiden kan förklara sin frånvaro och där denna - hanterad korrekt - blir viktig för barnens fortsatta utveckling.

Men; i vissa fall så är det fråga om en större separation; en separation som innebär att föräldrarna inte längre kan bo tillsammans och där barnet riskerar att hamna i kläm som en följd av detta. Märk väl här - en separation mellan föräldrarna behöver inte vara negativ för ett barn. Detta om separationen i fråga sköts på ett korrekt sätt. Det finns ingen anledning till att leva i ett dåligt förhållande enbart för barnens skull. Forskning har visat att det finns ett klart samband mellan en fientlig, aggressiv hemmiljö mellan föräldrar och mellan barn som har ett explosivt, känslomässigt reaktionsmönster på exempelvis förskolan. Detta innebär att en separation inte nödvändigtvis behöver vara negativ sett till barnets välmående.

Viktigt är dock att man som förälder hanterar sin separation på rätt sätt. Det här är den stora knäckfrågan och vi tänkte skriva ner några punkter som kan vara värda att ha i åtanke då det gäller en skilsmässa/separation där barn finns inblandade. Punkter som - förhoppningsvis - kan leda till en separation där barnet fortsätter att utvecklas, mår bra och kan ta stegen mot en härlig framtid; trots att denna framtid innebär två stycken bostäder snarare än en gemensam för hela familjen.

 • Berätta och kommunicera. Ett vanligt fel som begås i samband med en separation är att man utesluter barnet för att skydda det. Man vill hålla barnet utanför och man vill inte låta barnet vara en del av separationen. En god - men felaktig - tanke. barnet mår bra av att få veta vad som händer, varför det händer och - extra viktigt: få veta att det inte är barnets fel. naturligtvis så behöver man inte gå in på detaljnivå och man ska definitivt inte ägna sig åt någon smutskastning (om det exempelvis ligger otrohet bakom beslutet). Var saklig, var korrekt och var kärleksfull mot ditt barn. Var beredd på frågor och svara på dessa så ärligt det bara går. Låt inte barnet höra talas om ert uppbrott på villovägar.
 • Orsak och offer. Se till att undvika offerkoftan vid separationen (även om du är offret) Barnet har inget behov av att höra varför separationen sker och vilken roll den andra föräldern spelar. Han/hon är fortfarande barnets mamma/pappa och kommer att spela en viktig roll även i framtiden.
 • Boendet: Oavsett hur ni lägger upp boendefrågan så kommer förmodligen barneta tt bo mer hos den ena föräldern än hos den andra. Det är - helt enkelt - svårt att få ihop exakt 50/50 och detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Många upplever att kvaliteten med barnet/barnen blir betydligt högre om man har dem varannan helg eller i någon annan liknande uppdelning. Dock: även under de dagar du inte har barnet så ska du vara delaktig. Idag är det lättare än någonsin då tekniska hjälpmedel som Skype och Facetime finns. Skapa rutiner i dessa samtal och låt dem ske dagligen. Visa att du fortfarande är med!
 • Ta hjälp. Det finns ett skyddsnät för barn där du som förälder kan vända dig till Landsting och Kommun för rådgivning. Det erbjuds exempelvis terapi och samtal i grupp med andra barn i liknande situationer där erfarna socionomer leder samtalen. Även andra ventiler kan behövas: personal på förskolan, idrottsledare och andra vuxna i närheten. Sätt inte munkavle på ditt barn; det behöver ofta samtala med andra vuxna för att bearbeta processen. En separation är inget ovanligt och ingenting att skämmas för. låt även exempelvis personalen på förskolan veta om vad som händer - på så sätt kan de hålla ett extra öga på hur ditt barn agerar och om någon förändring i negativ riktning sker.


Ta hjälp - del två: Om er separation/skilsmässa inte sker på det sätt ni önskar och där en konflikt blossar upp - en tvist om vårdnad eller gällande ekonomi så bör ni ta hjälp för att reda ut detta. Vänd er till varsin erfaren jurist - inriktad på familjerätt - och låt denna sköta er talan. Skulle ni vara gifta så erbjuds alltid så kallade samarbetssamtal där ni får en chans att lösa era förehavanden innan de når rätten. Försök att ta den hjälpen.

Tänk på detta vid en skilsmässa

15 sep 2017

Att man som ett gift par väljer att avsluta sitt förhållande och genomföra en skilsmässa är ingenting ovanligt och särskilt då inte om man jämför med hur det såg ut för några år sedan. Då sågs en skilsmässa som ett nederlag som dessutom – i många fall – stred mot moraliska och religiösa värderingar och naturligtvis ligger det här en poäng. Har man lovat varandra evig trohet och evig kärlek så är ju detta också något som i största möjliga mån också ska försöka eftersträvas.

Dock; ibland fungerar det bara inte och häri lägger vi inga som helst värderingar eller pekar med hela handen. Ett äktenskap som slutar med en skilsmässa är i dagsläget ingenting att höja på ögonbrynen åt och visst kan man här tycka att denna skilsmässa i sig får fungera som ett tecken på att många byter sina ringar alltför lättvindigt och utan något större allvar.

Det finns dock några saker som man bör se till att tänka på det går så långt som till en skilsmässa och om vi tar och räknar upp några av dessa detaljer nedan så kan det vara enklare att följa. Det handlar både om saker som måste lösas rent praktiskt och om hur man bör bete sig. Man ska alltid komma ihåg att en skilsmässa går att genomföra utan att några större konflikter förekommer och där man faktiskt i slutändan kan fortsätta att umgås som vänner. Det finns, trots allt, en anledning till varför ni en gång ställde er framför en präst i kyrkan, eller hur?

 • Bodelning. En bodelning är en praktisk detalj som innebär att ni som äkta makar delar upp de saker som ni gemensamt har köpt och det som ni skaffat på egen hand. Vid en bodelning så ska ni se till att betala gemensamma skulder och om ni inte kan komma överens så kan ni kalla in en bodelningsförrättare som hjälper till vid denna process. En bodelning mellan äkta makar brukar generellt sätt vara ganska lätt att lösa; förutsatt då att parterna är mogna och verkligen kan ställa upp och vara ärliga mot varandra vid denna bodelning. Något som leder oss till nästa punkt.
 • Agera vuxet. Se en skilsmässa som en chans till en nystart – oavsett vilka skäl som ligger bakom beslutet. Är det verkligen värt att bråka vid en bodelning för att straffa den andra partnern för en eventuell otrohetsaffär eller går det att lösa på ett mer civiliserat sätt?
 • Ta hjälp. Vid en skilsmässa så är det viktigt att man har någon att samtala med genom hela processen. Här kan det vara i form av en psykolog eller i form av goda vänner. Öppna upp, förklara hur du känner och hur du tänker om den uppkomna situationen – det här kan hjälpa dig att ventilera ut de värsta känslorna du har mot din forne partner och leda till mindre konflikter.
 • Barnen först! Har ni gemensamma barn så se till att dessa förstår att det inte handlar om dem. Det är inte deras fel att ni två ska skiljas och detta är något som vi inte nog kan poängtera. Gör klart med vårdnaden och undvik till varje pris att hamna i en uppslitande vårdnadstvist som riskerar att äventyra era barns framtida välmående.

Där fanns några punkter som kan göra att en skilsmässa sker civiliserat och vuxet. Framförallt den sistnämnda är extra viktig att komma ihåg – barnen ska inte straffas på något sätt och definitivt inte användas som något bollträ för att straffa den andre partnern. Lös vårdnaden på ett moget sätt och låt inte personliga känslor gå ut över era barn.

Ensam vårdnad är inte den bästa lösningen

29 aug 2017

I den bästa av världar så håller ett äktenskap eller ett förhållande livet ut och där de båda älskar varandra genom nöd och lust – som det så vackert heter. Men; världen är inte perfekt och skilsmässor samt separationer är något som händer. Det som gäller i sådana lägen är att man kan genomföra detta på ett civiliserat och vuxet sätt och att man – även om man inte delar bostad – längre fortfarande kan umgås. Det kan nämligen finnas annat som man delar och här tänker vi primärt på barn och hur de upplever en skilsmässa.

För ett barn så innebär en skilsmässa mellan sina föräldrar alltid en period av sorg och besvikelse och det är av den anledningen som man som förälder måste sätta sina personliga känslor åt sidan och istället försöka se till sitt barns bästa. Här ska man veta att de allra flesta skilsmässor och separationer i Sverige de facto sker på ett korrekt sätt och där föräldrarna – oavsett skäl till uppbrottet – kan agera moget och detta med tanke just på de gemensamma barnen; man löser vårdnaden och delar upp ansvaret på samma sätt som man tidigare gjort, men med skillnaden att barnet numera har två stycken hem istället för ett enda.

Hur sedan fördelningen ser ut rent tidsmässigt är en annan fråga och kan exempelvis innebära att barnen tillbringar varannan helg hos pappan medan veckorna spenderas hos mamman; vårdnaden i sig är dock fortfarande gemensam om barnen. Dock så finns det även andra skilsmässor som inte alls sker på ett lika civiliserat sätt och där föräldrarna inte klarar av att lösa sina oegentligheter och där någon av dem sedermera stämmer den andra för att få till stånd ensam vårdnad. Det är dessa fall vi ska titta lite närmare på här; men innan vi gör det ska vi tillägga en viktigt sak.

I denna text fokuserar vi på skilsmässor där ingen kriminalitet ligger bakom ansökan om ensam vårdnad, där inget missbruk, våld eller någon allvarlig psykisk sjukdom förekommer hos någon part; där måste naturligtvis ensam vårdnad vara lösningen då en sådan miljö inte är lämplig för ett barn att växa upp i.

Samarbetssamtal kan lösa problemen

Vi talar istället om de skilsmässor och ansökningar av ensam vårdnad som sker på grund av att föräldrarna inte kan komma överens, inte klarar av att samarbeta eller där de söker om ensam vårdnad enbart i syfte att skada den andra parten. Sådana fall av en vårdnadstvist – något som en ansökan om ensam vårdnad leder till om den andre motsätter sig; något som är vanligt – är väldigt onödiga och drabbar primärt också de som absolut inte får komma till skada: barnen.

Här måste föräldrarna komma överens och de måste göra det innan barnen ta alltför mycket skada; som vi sa ovan så är en vanlig skilsmässa tuff nog att hantera för ett barn och om man dessutom adderar en vårdnadstvist så kan det skapa ärr som sitter kvar genom hela livet.

Varje kommun i Sverige är av den anledningen – enligt lag – tvungna att erbjuda hjälp och detta i form av samarbetssamtal där föräldrarna, med sina ombud och med exempelvis en psykolog, får sitta ned och arbeta fram en lösning. Från lagbokens sida så är nämligen inte ensam vårdnad att föredra utan man ser helst att barn ska ha en fortsatt god kontakt med båda sina föräldrar, något som alltså innebär gemensam vårdnad. Här har samarbetssamtalet en viktig roll och en procentuell hög lösning.

När ett barn utsätts för brott

4 aug 2017

Som förälder är det sista man vill tänka på att de egna barnen skulle råka ut för någon form av brott. Tyvärr är det verklighet för många barn och ungdomar idag. Hot och våld förekommer i såväl skola som på fritiden. På internet florerar pedofiler som försöker vinna barnens förtroende på mycket raffinerade sätt.

Det är inte lätt att skydda barnen, även om de flesta föräldrar gör sitt bästa för att skapa en trygg miljö och hjälpa sina barn att navigera bland rötägg och farliga miljöer.

När det inte lyckas är det viktigt att barnen får kvalificerad hjälp så att det blir lättare att berätta om vad de har utsatts för så att den som gjort sig skyldig till ett brott får ett rättmätigt straff.

Rätt advokat ger barnet förtroende att berätta

Något som kan vara mycket komplicerat när ett barn har utsatts för brott är att få barnet att berätta vad som har hänt. Många barn reagerar med rädsla eller skam över vad som har hänt. De skyller ofta på sig själva och kan ha motstånd mot att berätta. Här är det viktigt att barnet får en advokat som har erfarenhet av att arbeta med barn samt annan kvalificerad psykologisk hjälp.

Särskilt svårt är det i de fall där en eller båda barnets föräldrar eller annan närstående person i familjen misstänks för brottet. Här brukar man utse ett särskilt företräde för barn som för barnets talan och har erfarenhet av hur man samtalar med barn på ett sätt som skapar en fristad där barnet kan berätta utan att känna sig hotat eller att det sviker föräldrarna.

Viktigt att barnet får stöd efteråt

Bara för att domen har fallit och förövaren sitter bakom lås och bom betyder det inte att barnet direkt känner sig tryggt. Det är viktigt att ett barn som har utsatts för brott får fortsatt psykologiskt stöd, oavsett vem som är förövare. Precis som hos vuxna reagerar barn olika efter att ha varit med om något traumatiskt.

Bara för att ett barn säger att allt känns OK igen behöver det inte vara hela sanningen. För vissa individer kan det ta tid innan chocken lägger sig. Det kan dröja månader innan den riktiga reaktionen kommer och då är det viktigt att veta hur man ska samtala och bearbeta det som kommer upp. Hos barn tar det sig ofta uttryck i oroliga drömma eller att barnet inte vill vara ensamt. Det är viktigt att respektera detta och att ta hjälp om det inte går över efter en tid.

Vad kan ett barnmål handla om?

28 maj 2017

En rättslig process kring vårdnad av barn, eller annat barnmål, är inte sällan känslig. Ofta är ju anledningen till att ett barnmål över huvud taget ens uppstår, att föräldrarna inte kan samarbeta. Utan föräldrar som kan samarbeta kan barnets välmående riskeras. I sådana lägen kan en advokat, kanske specialiserad inom familjerätt, hjälpa till.

Jurister som arbetar med familjerätt har god kunskap om frågor som rör bland annat barnmål, skilsmässor och bodelning. Barnmål är ett ganska stort område, och processerna kan handla om olika saker. Här följer några exempel på vad ett barnmål kan handla om.

Vårdnadstvist

Sverige är ett av de länder med högst skilsmässotal i hela världen. Efter en skilsmässa, eller ett uppbrott mellan samboföräldrar, är det vanligast att vårdnaden delas upp mellan de båda. Det är även det som brukar eftersträvas, då ett barn bör kunna träffa båda sina föräldrar regelbundet. Så är det dock inte i alla fall. Ibland är ensam vårdnad det som är bäst. Om den andra föräldern till exempel saboterar umgänge, missbrukar eller på annat sätt inte kan ta hand om sitt barn, är gemensam vårdnad kanske inte möjligt.

Barnets rätt till umgänge och boende

Ifall föräldrarna har gemensam vårdnad ska ett gemensamt beslut tas kring barnets boende. Ibland är det här dock svårt att lösa, och då kan det gå så långt att juridisk hjälp kallas in. Vid ensam vårdnad är det den förälder med vårdnad som, på egen hand, kan besluta var barnets hem ska vara. Vid gemensam vårdnad krävs det till exempel båda föräldrarnas underskrift för att barnets folkbokföringsadress skall kunna ändras.

Det är viktigt att barnet, om han eller hon vill, kan träffa båda sina föräldrar för umgänge. Det här gäller även den förälder som barnet inte bor med. I situationer där barnet bor växelvis hos föräldrarna, kallas den förälder som barnet inte bor med för umgängesförälder. Den andra kallas för boendeförälder.

Det här betyder inte att barnet måste åka över varannan dag till sin andra förälder för umgänge. Hur det här löses rent praktiskt är upp till föräldrarna själva till största del. Ibland åker barnet bort till den andra föräldern för umgänge en gång i veckan – i andra fall kan det röra sig om några gånger per år.

Underhållsbidrag

Det här är kanske inte något som barnet märker av själv på en gång, men tvister om underhållsbidrag är inte helt ovanliga. Det är båda föräldrarnas ansvar att se till att barnets sörjs för rent ekonomiskt. Hur mycket pengar barnet skall få av varje förälder beror på barnets behov och föräldrarnas resurser.

← Äldre inlägg