LVU

LVU, eller lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga, behandlar tvångsomhändertaganden av ungdomar under 20 år. Lagen ger socialnämnden rätt att ansöka om ett tvångsomhändertagande av en ung person för att förhindra att denne sätter sig själv eller andra i fara på grund av sitt beteende eller på grund av dåliga hemförhållanden. Beslutet om ett omhändertagande krävs fattas av förvaltningsrätten.

Anledningen till att en ung person blir tvångsomhändertagen kan alltså dels bero på hur situationen ser ut i hemmet med dåliga sociala förhållanden och föräldrar som missbrukar eller har hamnat i kriminalitet, dels på det egna beteendet.

Om det är det egna beteendet som ligger till grund för omhändertagandet krävs det att beteendet i sig ska medföra en ordentligt risk för att individen ska ta skada. Vanliga anledningar till ett sådant omhändertagande är exempelvis missbruk, socialt nedbrytande beteende eller kriminell verksamhet.

När det gäller vårdnadshavare så kvarstår deras rättigheter vid vård enligt LVU, dock kan individen placeras i ett ungdomshem om anledningen till LVU beror på hemförhållanden. Vid en sådan placering krävs det att socialnämnden gör regelbundna kontroller om behovet av vård kvarstår eller om barnet i fråga kan återvända till hemmet.

Barnet eller ungdomen i fråga kan även komma att placeras i ett familjehem istället för ett ungdomshem. Detta är samma sak som det som förut benämndes fosterhem. Även i dessa fall ska regelbundna kontroller göras för att se om förutsättningar finns för att barnet ska kunna återvända hem. Har inte dessa förutsättningar nåtts efter tre år kan socialnämnden undersöka om det finns anledning till att överföra vårdnaden av barnet till de vuxna som  bor i det nya hemmet.

Att bli omhändertagen under LVU sker ofta under tvång. Det kan bero på att omhändertagandet sker mot såväl barnets eller vårdnadshavarens vilja. I dessa fall kan det vara tvunget att ta hjälp av polis samt att snabba på rättsprocessen så att beslut och domar verkställ på plats för att underlätta för det kommande arbetet att placera barnet i en skyddande miljö.

Vill du veta mer om barns och vårdnandshavares rättigheter rekommenderar vi att du läser Sveriges domstolars hemsida om LVU eller tar kontakt med socialstyrelsen, BRIS eller liknande organisationer.