Barnens rätt

Fullt fokus på barnen

När det kommer till ämnen som på något sätt rör barn som tvingas att handskas med vårt rättssystem är det viktigt att hela tiden hålla fokus på barnen och låta dem komma till tals. Att lyssna på barnen och låta deras berättelser bära samma vikt som de vuxnas är nödvändigt i ett samhälle för att få en heltäckande bild där allas synvinkel tas i beaktande.

Viktigast är de dock att man ser till att barnen får komma till tals. Ansvaret för detta är någonting som vuxna i deras omgivning måste ta och se till att skapa goda förutsättningar för att myndigheter och personer med beslutsmakt enkelt får möjlighet att ta del av barnens olika berättelser. Detta kan gälla i allt från vårdnadstvister och annan familjerätt till besöksrättigheter inom kriminalvården och LVU.

Viktigt med stöd till såväl barn som föräldrar

När ett barn på något sätt drabbas eller involveras i en rättsprocess som en vårdnadstvist, en förälder som begått ett brott eller om barnet själv begått brott eller hamnat i missbruk är det viktigt att samhället finns där och kan erbjuda stöd och råd. Ju tydligare information som finns att läsa och ta del av, desto lättare blir det för barn och anhöriga att förstå och framgent reda ut situationen. Läs mer om vårdnadstvister här: www.vårdnadstvistt.se/vardnadstvist

Stöd står ofta att finna hos dels socialförvaltningen, BUP, skolkurator, barnpsykolog, dels hos jurister och advokater som specialiserat sig på social- och familjerätt. Som förälder är det bra om man försöker ta del av så mycket information som möjligt för att sedan kunna förklara det för barnet på ett sätt som det kan enkelt förstå. Om problemet ligger hos föräldern kommer det ner till socialnämnden att kommunicera till barnet hur situationen ser ut och vad som kan komma att hända.

Stödgrupper för barn och vuxna

Många kommuner och stadsdelsnämnder erbjuder stödgrupper för barn och föräldrar efter skilsmässa. En skilsmässa kan innebära en stor och svår omställning som både barn och föräldrar kan ha svårt att anpassa sig till. Ofta kan detta underlättas genom bra kommunikation och stöd från människor som förstår vad man går genom. Kontakta din kommun och hör efter om vilka typer av lösningar som de har att erbjuda. 

Rättsskydd för barn

Samhället har som skyldighet att erbjuda ett heltäckande rättsskydd för våra barn. Alla barn ska kunna känna att de litar på att såväl myndigheter som föräldrar står på deras sida närhelst de hamnar i en situation som involverar rättsväsendet. Detta är dock inte alltid fallet. Många barn faller genom skyddsnätet och det är dags att samhället börjar satsa mer resurser på att se till att varje barn får ett fullgott rättsskydd oavsett bakgrund.

I de fall samhället brister blir det istället upp till var och en att själv söka skydd, stöd och hjälp. I dessa fall handlar det ofta om att ta kontakt med advokater på egen hand och hitta en lösning där kostnader och liknande är hanterbara för alla inblandade. Många advokater är specialiserade på barnens rättigheter och har god kunskap om vad som krävs för att skydda ett barns rättigheter. Dock är detta någonting alla inte har möjlighet att ta del av på grund av dålig ekonomi och för dessa personer vill vi höja en röst och yrka på att samhället tar sitt ansvar för att alla barn ska kunna få rätt till hjälp och stöd.