Familjerätt

Vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har ansvar för barnet och de beslut som har inverkan på barnets liv och levnadsförhållanden fram tills dess att barnet fyller 18 år. Detta kan handla om att se till att barnet får tillgång till sjukvård, att man beslutar om var barnet ska bo, gå i skolan osv.

Gemensam vårdnad

Om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds blir vårdnaden automatiskt gemensam. Är föräldrarna endast sambos eller om de inte bor tillsammans krävs det att de gör en gemensam anmälan hos socialnämnden för att ett beslut om gemensam vårdnad ska fattas. Detta är dock ett rutinärende som brukar gå väldigt snabbt och smärtfritt.

Ensam vårdnad

Vid ensam vårdnad är det endast en förälder som har vårdnad om barnet. Detta sker automatiskt om modern är ogift vid förlossningen. Det kan även förekomma efter att en domstol beslutat om att ge en av föräldrarna ensam vårdnad för att säkerställa barnets bästa eller om båda föräldrarna är eniga om att det är det bästa för barnet. Det är till exempel möjligt för en förälder, efter en skilsmässa, att överlåta vårdnaden till den andra föräldern.

Vårdnaden kan även överföras från en förälder till exempelvis föräldrar i ett familjehem om socialnämnden anser att hemförhållandena inte lever upp till en standard som garanterar barnens säkerhet och välmående.

Överlåta vårdnaden

Det är fullt möjligt för en förälder att avsäga sig vårdnaden och överlåta ensam vårdnad till den andra föräldern. Detta kan exempelvis ske om förädrarna bor väldigt långt från varandra eller om en av föräldrarna ansöker om ensam vårdnad och tar upp det till domstol. Då är det upp till domstolen att besluta om vilken typ av vårdnad som är bäst för barnet.

Att överlåta vårdnaden innebär inte på något sätt att man ger upp föräldraskapet. Oavsett vårdnad har man alltid rätt till umgänge, om inte en domstol beslutat annorlunda, och vårdnadshavaren har skyldighet att upplysa den andre föräldern om allt som gäller barnet såsom skola, sjukvård, personlig utveckling m.m. Barnet är även arvsberättigad efter båda föräldrarna oavsett vårdnadsförhållanden.

Här kan du läsa mer om familjerätt: www.familjerättstockholm.com.