Vet mer om LVU

LVU står Lagen om vård av unga. Det är den här lagen som reglerar socialnämndens möjligheter att omhänderta ungdomar och barn som, av olika anledningar, riskerar sin hälsa och utveckling på grund av förhållanden i hemmet. Det här gäller både mentalt och fysiskt. Vidare kan en anledning vara att barnet försätter sig i allvarliga, destruktiva beteendemönster, såväl i hemmet som utanför. Socialnämnden flyttar antingen barnet till ett behandlingshem eller ett familjehem, avhängigt de behov som barnet har.

Bristande hemförhållanden en vanlig anledning till att LVU tillämpas

Ofta är det brister hos platsen där barnet bor och vistas som ligger till grund för ett omhändertagande. Ibland anses en flytt till ett familjehem, eller ett behandlingshem, vara det enda alternativet för att ge barnet chans till en god framtid. Mer precist kan orsakerna till exempel vara vanvård, misshandel eller drogproblem i hushållet.

När barnet far illa främst till följd av föräldrarnas beteende, är familjehem ofta alternativet, snarare än behandlingshem. Skillnaderna mellan de två är ganska stora. Ett familjehem är som vilket hem som helst, men med en annan familj. Behandlingshem däremot, sköts av yrkesverksamma aktörer som inte bara ska erbjuda ett boende, utan också behandling. Att tillämpa LVU är aldrig den första åtgärden man vidtar när ett barn far illa. I första hand försöker man lösa situationen på frivillig väg, men om detta inte går kan ett omhändertagande anses vara nödgat.

Eget beteende en annan vanlig orsak

Om det inte är brister i den unges hemförhållanden som ligger som grund till att LVU tillämpas, kan det vara att personen sätter sig själv i farliga situationer. Till exempel kan det handla om att den unga missbrukar, går in i kriminella banor eller i allmänhet uppvisar ett mycket destruktivt beteende. I sådana här situationer kan det anses vara en bra lösning för den unge att få bo utanför sitt hem, gärna där både vård och rehabilitering erbjuds. Målet är givetvis att barnet ska kunna få bättre förutsättningar att skaffa sig en god framtid.

Vad ett allvarligt destruktivt beteende egentligen beror på skiljer sig naturligtvis åt. Det kan vara en följd av att barnet inte fått de chanser i livet som han eller hon borde fått som ligger till grund för ett mer destruktivt beteende i tonåren. Vissa påverkas till att då börja med kriminalitet, droger eller annat som anses destruktivt. Just att få ett miljöombyte är något Socialnämnden värderar högt. Om vården sedermera är av hög kvalitet kan barnets möjligheter till en bättre framtid stärkas.

27 Dec 2017